วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมในโรงเรียน

ผลการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ (ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2552
ฐานอนุบาล

1. กิจกรรม
 กิจกรรมตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ = (ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน)
 กิจกรรมเรขาคณิตมหัศจรรย์ = (ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ)
 กิจกรรมโรยทรายสี = (ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมือ,
การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่)
 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งสีสัน = (รู้จักสี, การผสมสีทำให้เกิดสีใหม่, การสังเกต
(เชื่อมโยงสีที่พบเห็นลงสู่ใบกิจกรรม)
 การนำเสนอผลงาน = (จัดแสดงผลงานให้ผู้อื่นรับทราบ)

2. ผู้รับผิดชอบ
 นางพวงเพชร สุวรรณเรือง ฐานอนุบาล 1 (1,000 บาท)
 นางสาวโสรัจจา โยงทะเล ฐานอนุบาล 2 (1,000 บาท)

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,000 บาท (อนุบาล 1 + อนุบาล 2)
รายการจ่ายดังนี้
 กระดาษดับเบิ้ล A (A4) 2 รีมๆละ 130 บาท เป็นเงิน 260 บาท
 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 5 แผ่นๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 40 บาท
 ฟิวเจอร์บอร์ด 65X81 1 แผ่นๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 35 บาท
 ฟิวเจอร์บอร์ด 65X122 4 แผ่นๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท
 เชือกกระดาษสาใหญ่ 3 ห่อๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 30 บาท
 สีเมจิกตราม้า No.120 (12 สี) 1 ห่อๆ ละ 67 บาท เป็นเงิน 67 บาท
 ทรายสีคละถุง 10 ถุงๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท
 ปูนปลาสเตอร์ 6 ถุงๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 90 บาท
 สีโปสเตอร์มาสเตอร์อาท 6 ขวด(แม่สี) /กล่องๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 70 บาท
 สีสะท้อนแสงRado 0.05 ออนซ์/ขวด 8 ขวดๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 200 บาท
 สีผสมอาหาร 4 ถุงๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 40 บาท
 พู่กัน 10 แท่งๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 150 บาท
 แผ่นแม่เหล็กติดกาว 14 แผ่นๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 490 บาท
 เทปผ้าใบ 1 นิ้ว 2 ม้วนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 60 บาท
 เทปโฟม 2 หน้าหนา 1 ม้วนๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท
 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 4 แท่งๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 48 บาท
รวมทั้งหมด 2 ,000 บาท คงเหลือ - บาท

4. ระยะเวลาดำเนินการ
5 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2552
5. รูปแบบการจัดกิจกรรม
- นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 รวมกันทั้งหมด 32 คน
- แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน โดยครูมีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพ 6 รูป
ดังนี้ 1. รูปดอกไม้ 2. รูปพระอาทิตย์ 3. รูปหมูอ้วน 4. รูปต้นไม้ 5. รูปรถยนต์ 6. รูปผีเสื้อ
- ฝึกการยอมรับ กติกา และส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้เด็กเลือกตัวแทนออกมา
จับสลากเลือกสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม โดยยืนเรียงกันทั้ง 6 คน
- ให้เด็กที่เป็นตัวแทน 6 คนที่เป็นคลี่สลากพร้อมกัน แล้วกลับไปบอกเพื่อนที่กลุ่ม
ให้เวลาจำสมาชิกในกลุ่ม และสัญลักษณ์ 1 นาที
(ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม) สอบถามประสบการณ์เดิมของเด็กแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ที่ตนได้ ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน พยายามส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม เช่น
- ดอกไม้ คืออะไร / สมาชิกในกลุ่มดอกไม้รู้จักชื่อดอกไม้อะไรบ้าง / สี,กลิ่น
- พระอาทิตย์ คืออะไร มีไว้ทำอะไร ถ้าไม่มีพระอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้น
- หมูอ้วน คืออะไร เอาไว้ทำอะไร / กินอะไร / ร้องอย่างไร / ทำท่าทางของหมู
- ต้นไม้ คืออะไร มีไว้ทำอะไร / ถ้าไม่มีต้นจะเกิดอะไรขึ้น / การดูแลรักษา
- รถยนต์ คืออะไร เอาไว้ทำไม / มีรถอะไรบ้าง / การดูแลรักษา /
- ผีเสื้อ คืออะไร มีประโยชน์หรือไม่ / ทำไมเด็กๆ ไม่กลัวผีเสื้อ
(ขั้นสอน)
วันที่ 1 (24 สิงหาคม 2552) ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น – 11.00 น. แนะนำกิจกรรม
หล่อปูนปลาสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์สอบถามความการทำรู้เดิมของเด็กๆ นำปูนปลาสเตอร์ที่หล่อเสร็จแล้วนำมาให้ดู ให้เด็กลองอธิบายว่าปูนปลาสเตอร์ทำได้อย่างไร (บันทึกคำพูด)
- ครูยังไม่สรุปว่าคำตอบของใครถูก
- ครูขออาสาสมัครมาช่วยครูทำ 3 คน จากนั้นให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มสังเกตลำดับขั้นตอนการหล่อปูนปลาสเตอร์ ให้เด็กที่เป็นอาสาสมัครถือปูนปลาสเตอร์ไว้จนแห้ง ค่อยๆ แกะปูนปลาสเตอร์ที่หล่อไว้ ให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มทบทวนวิธีการทำอีกครั้ง
ครั้งที่ 2 14.20 น. - 15.30 น.
- เด็กและครูร่วมกันทำอีกครั้ง โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะผงปูนปลาสเตอร์มีอันตราย ต้องทำด้วยความระมัดระวังและอาศัยเวลา เป็นการฝึกการอดทนและรอคอย ให้เด็กสังเกตการทำแต่ละครั้ง ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง
- สรุปผลการทำปูนปลาสเตอร์ ประเมินผลการร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ ระยะเวลาในการทำอาจมีการยืดหยุ่น เพราะต้องอาศัยระยะเวลา และการทำแต่ละครั้งจะมีอุปสรรคของสภาพอากาศฝนตก ชื้น และการกะส่วนผสมให้แน่นอน ไม่เหลว หรือข้นเกินไป อาจทำให้ปูนปลาสเตอร์ไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไวก่อนที่จะเทลงแบบพิมพ์
(ขั้นสอน)
- วันที่ 2 (25 สิงหาคม 2552) ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น . – 11.20 น. กิจกรรมเรขาคณิตมหัศจรรย์ ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ โดยครูนำฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปอื่นแปลกๆ นำแม่เหล็กตัดเป็นชิ้นติดหลังฟิวเจอร์บอร์ด นำชิ้นส่วนทั้งหมดใส่ตะกร้ารวมกัน
- นำกระดานแม่เหล็กมาตั้งไว้ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาประกอบรูปจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเป็นรูปทรงไว้แล้ว ให้เด็กอธิบายว่าเป็นภาพอะไร ครูสอบถามให้กำลังใจและชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมได้
- ครูแจกกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ให้กลุ่มละ 1 แผ่น กาว และตะกร้าที่ใส่กระดาษสีที่ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ มาให้ทุกกลุ่ม ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์รูปภาพตามจินตนาการ ให้สอดคล้องกัน เสร็จแล้วให้ทุกกลุ่มนำเสนอผลงาน
- ครั้งที่ 2 เวลา 14.20 น. – 13.00 น. ครูให้เด็กเข้ากลุ่มของตนเอง แจกกระดาษ A4 ให้เด็กคนละแผ่นทำกิจกรรมเหมือนกับช่วงเช้า แต่เปลี่ยนจากกิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมรายบุคคล เมื่อเสร็จแล้วนำเสนอผลงานของตนเอง ครูบันทึกคำพูดของเด็ก
(ขั้นสอน)
วันที่ 3 (26 สิงหาคม 2552) กิจกรรมโรยทรายสี ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อนิ้วมือ และการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เวลา 10.00 น – 11.20 น กิจกรรมนี้เด็กชอบมาก เพราะเป็นการเอาทรายสีที่มีสีสันสวยงามมาทำให้ภาพที่เปล่าๆ ดูสวยงามขึ้น นอกเหนือจากการใช้สีเทียน สีไม้ หรือสีน้ำ เด็กมีโอกาสได้ทดลองสิ่งใหม่ เด็กเกิดการสังเกต ได้ซักถาม ในขณะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง งานด้วยความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้ทรายสีหกเลอะเทอะ
- ครูเตรียมภาพให้เด็ก 4 – 5 ภาพ วางเรียงไว้ ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกภาพเองครูคอยดูแลและช่วยเด็กเหลืออย่างใกล้ชิด ให้โอกาสเด็กได้ทำด้วยตนเอง ส่วนการเททรายครูจะพยายามช่วยเพื่อป้องกันทรายหกเลอะเทอะ
- เด็กคนใดที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ ครูจะให้ไปทำช่วงตื่นนอนก่อนกลับบ้าน
(ขั้นสอน)
วันที่ 4 (27 สิงหาคม 2552) กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งสีสัน เน้นให้เด็กรู้จักสี, การผสมสีทำให้เกิดสีใหม่ การสังเกต และการเชื่อมโยงสีที่พบเห็นลงสู่ใบกิจกรรม
- ครั้งที่ 1 เวลา 09.40 น. – 11.20 น. ครูอธิบายและสาธิตการผสมจากแม่สีให้เด็กดู สังเกตและจดจำ สีใหม่ที่เกิดขึ้น
- ให้เด็กเข้ากลุ่มให้ทำใบกิจกรรม การผสมสีจากแม่สี ให้เด็กระบายสีเทียนลงในช่องที่กำหนด
ตัวอย่าง + =

- ครูนำจานสีมีสีผสมอาหารผสมละลายน้ำแล้วอยู่มาให้ที่กลุ่ม จากนั้นแจกผ้าด้ายดิบที่ซักตากไว้พอหมาดๆ ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ให้เด็กทุกคน ครูสาธิตการพับผ้าแล้วนำผ้าจุ่มลงไปในจานสี โดยจุ่มทีละสีตามใจชอบสังเกตการสีบนผ้า พับผ้าจุ่มสีไปเรื่อยๆ ให้เด็กสังเกตเมื่อครูคลี่ผ้าออกแล้ว เด็กๆ สังเกตเห็นอะไร จากนั้นให้เด็กลงมือทำด้วยตนเองครูดูแลอย่างใกล้ชิด นำผ้าไปตากที่ราว
- ครั้งที่ 2 เวลา 14.20 น. – 15.30 น. ครูแจกใบกิจกรรมให้เด็กโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เด็กหยิบผ้าของตนเองมา สังเกตสีบนผ้าว่ามีสีอะไรบ้าง จากนั้นให้นำพู่กันจุ่มสีที่ครูเตรียมไว้ให้ ระบายสีน้ำลงในใบกิจกรรม ให้เด็กนำผ้าของตนเองไปแขวนไว้ที่ราว
ดังเดิม
2. ใบกิจกรรมที่ 2 ให้เด็กไปที่ราวเลือกผ้าของเพื่อนคนใดก็ได้มา 1 ผืน จากนั้นสังเกตสีต่างๆ ในผ้าของเพื่อนว่ามีสีอะไร แล้วนำพู่กันระบายสีนั้นลงใบกิจกรรม นำผ้าไปไว้ที่ราวดังเดิม
3. ใบกิจกรรมที่ 3 ครูเดินไปที่ราวเลือกผ้าให้เด็กคนละ 1 ผืน ไม่ให้ซ้ำกับของตนเอง และของเพื่อนที่หยิบมา สังเกตผ้าที่ครูหยิบให้ว่ามีสีอะไรบ้าง นำพู่กันจุ่มสีระบายลงในใบกิจกรรม
(ขั้นสรุป)
วันที่ 5 (วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ) เวลา 09.30 น. – 11.00 น.
- เด็กและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ พบปัญหา หรืออุปสรรคใดบ้าง วิธีแก้ไข สอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้
- เด็กและครูช่วยกันออกแบบการนำเสนอผลงานที่จะนำไปจัดแสดง รวมถึงการคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนองานให้ผู้อื่นรับทราบ

6. สรุปผลการจัดกิจกรรม
- เด็กๆ มีความตั้งใจในการทำงาน
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างดี เด็กที่ไม่สนใจร่วมกิจกรรมครูจะเข้าไปดูแลและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมกับเพื่อน
- เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ รู้จักการวางแผนช่วยกันทำงาน พี่ดูแลน้อง แบ่งงานกันทำ
- เด็กมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น กล้าพูด กล้าตอบ กล้าถาม สนใจอยากรู้
อยากเห็น
7. ปัญหา / อุปสรรค
- เด็กทุกคนมีความคาดหวังว่าตนเองจะได้ชิ้นงานทุกกิจกรรม
8. ข้อเสนอแนะ
- เด็กทุกคนมีความคาดหวังว่าตนเองจะได้ทำทุกกิจกรรม และเป็นเจ้าของชิ้นงานเหล่านั้น
ซึ่งบางงานต้องอาศัยระยะเวลา และการรอคอย เช่น ตุ๊กตาปูปลาสเตอร์ เด็กอาจจะไม่ได้งานครบทุกคน ซึ่งล้วนมากจากปัจจัย และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของชิ้นงานนั้น ซึ่งงานแต่ละงานขึ้นอยู่กับความสามารถ ความตั้งใจ ความอดทน ของแต่ละคน ซึ่งครูต้องเป็นผู้ให้กำลังใจ เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานครั้งต่อไป และชมเชยงานทุกชิ้นที่เด็กทำได้

(ลงชื่อ)……………………………. ผู้รายงาน
(นางสาวโสรัจจา โยงทะเล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น